الگوی "اقتصاد مقاومتی" برای اقتصاد خانواده و کشور ریشه‌های قرآنی دارد؛ به‌طوری‌که پایه‌های این شیوه مدیریت اقتصادی در چندین آیه از قرآن کریم به چشم می‌خورد.